Реалізація майна

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу щодо визначення переможця з продажу майна

       ЗАТВЕРДЖЕНО

  Постановою Радою Правління

                                             ГО «ТСО України»

                Протокол № 10 від 06 червня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу щодо визначення переможця з продажу майна ГО «ТСО України», яке обтяжує Відокремлені підрозділи/ підприємства центрального підпорядкування

І. Загальні положення

            1. Положення визначає порядок проведення конкурсу щодо визначення переможця з продажу майна, що належить ГО «ТСО України» та обтяжує Відокремлені підрозділи/підприємства центрального підпорядкування.

            2. Положення поширюється на майно, яке віднесене до основних фондів (засобів) та перебуває на балансі підприємств, установ, організацій ГО «ТСО України» (далі – Організації), закріплене на правах повного господарського відання або оперативного управління, у тому числі нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення та інше окреме, індивідуально визначене, майно, щодо якого керівними органами Товариства прийнято рішення про продаж.

            3. Конкурс щодо визначення переможця з продажу майна ГО «ТСО України» полягає у підтвердженні права на придбання покупцю, який запропонував найвищу ціну.

ІІ. Оголошення конкурсу

            4. Для розгляду рішення про реалізацію (продаж) основних засобів (будівель та споруд) Відокремлений підрозділ Товариства обласного рівня та інші, створені Товариством юридичні особи, надають до апарату Правління Товариства документи у електронному та паперовому вигляді у порядку та терміни визначені Положенням про порядок списання, реалізації (продаж, міна) майна, що знаходиться у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», затверджене Правлінням ГО «ТСО України» (протокол № 01 від 15 березня 2017 року).

            5. Після отримання дозволу керівних органів Товариства на продаж майна подається оголошення у засоби масової інформації.

            Оголошення публікується не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

  • назву об’єкту продажу, його місцезнаходження;
  • адресу, номер телефону контактної особи;
  • іншу необхідну інформацію.

ІІІ. Умови конкурсу

            6. Конкурс проводиться незалежно від кількості поданих заявок.

            7. Для участі у конкурсі юридична або фізична особа подає на розгляд конкурсній комісії такі матеріали:

            7.1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням запропонованої ціни.

            7.2. Документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їхні повноваження.

            7.3. Завірені копії установчих документів.

            7.4. Копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної або юридичної особи.

            8. Подані заяви із копіями наданих документів зберігаються  разом із протоколами засідань конкурсної комісії.

            9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі – три дні до початку проведення конкурсу.

            10. Визначення переможця проводиться конкурсною комісією за найбільшою запропонованою ціною.

ІV. Конкурсна комісія

            11. Комісія створюється наказом голови Відокремленого підрозділу обласного рівня або Голови ГО «ТСО України» в кількості не менше трьох осіб.

            До складу конкурсної комісії можуть бути включені як штатні працівники, так і члени Товариства.

12. Комісія визначає умови та терміни проведення конкурсу.

            До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця, а саме:

  • дотримання строків оплати;
  • здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища;

            –    створення безпечних або нешкідливих умов праці;

            – інші умови, що визначаються конкурсною комісією.

            13. Основними завданнями та функціями комісії є:

            – розгляд пропозицій учасників конкурсу;

            – визначення переможця конкурсу;

            – складання протоколів.

            14. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців як Товариства, так і сторонніх організацій.

            15. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

            16. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Голова комісії  скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

            Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

            17. Засідання комісії є відкритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

            Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення наступної інформації:

  • про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
  • яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

            –     про режим роботи та склад конкурсної комісії.

            18. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 осіб – не менше 3 осіб, при чисельності 6 осіб – не менше 4 осіб, при чисельності 7 осіб – не менше 5 осіб, при чисельності 8 осіб – не менше 6 осіб, при чисельності 9 осіб – не менше 7 осіб.

V. Проведення конкурсу

            19. Для участі в конкурсі покупець подає до комісії конкурсну пропозицію стосовно запропонованої продавцем ціни продажу об’єкта, зобов’язання щодо виконання умов конкурсу та додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта, якщо це передбачено умовами конкурсу.

            20. Конкурс проводиться конкурсною комісією в один етап.

Голова конкурсної комісії описує об’єкт продажу та умови його продажу, оголошує початкову ціну.

Голова комісії або інший член комісії оголошує пропозиції покупців.

Кожна пропозиція заноситься до протоколу.

Покупець, який запропонував найвищу ціну визнається переможцем конкурсу.

            21. Після проведення конкурсу оформлюється протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об’єкта, пропозиції учасників конкурсу, обґрунтування вибору переможця конкурсу. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і передається балансоутримувачу, який повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

            22. Після оголошення переможця останній зобов’язаний протягом 7 банківських днів внести зазначену суму на рахунок підприємства.

            23. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкту з переможцем укладається договір купівлі-продажу згідно з чинним законодавством і підписується з новим власником акт приймання-передачі об’єкта продажу.

            24. Витрати за оформлення документів з купівлі-продажу бере на себе покупець.

            25. Всі інші питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються конкурсною комісією простим голосуванням.

Залишити відповідь